سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 92/9/21 | 11:19 صبح | نویسنده : سبا

متن ترجمه اهنگ they dont really care about us

they dont really care about us

Skin head, dead head
سر تراشیده... کله های بی روح و بی فکر

Everybody gone bad
همه فاسد و خراب شدن

Situation, aggravation
وضعیت ، سخت تر و مشکل تر

Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو آپارتمان، تو اخبار


Everybody dog food
همه مثل سگ دنبال غذا هستن

Bang bang, shot dead
بنگ بنگ، می کشند

Everybody"s gone mad
همه عصبی شدن

All I wanna say is that
همه ی چیزی که میخوام بگم اینه که

They don"t really care about us
اون ها اصلا به ما اهمیت نمیدن

Beat me, hate me
شلاقم بزنید، ازم متنفر باشید

You can never break me
اما هرگز نمی تونید منو در هم بشکنید


Will me, thrill me
قصد جونم رو کنید! منو به لرزه بندازید

You can never kill me
اما هیچوقت نمی تونید منو بکشید

Jew me, Sue me
منو (به اجبار) بهودی کنید، تعقیبم کنید

Everybody do me
همه تون با من این کارا رو بکنید

Kick me, Kike me
 
لگدم بزنید، و منو به زور یهودی کنید

Don"t you black or white me
سیاه پوست یا سفید پوستم نکنید


All I wanna say is that
همه ی چیزی که میخوام بگم اینه که

They don"t really care about us
اون ها اصلا به ما اهمیت نمیدن

Tell me what has become of my life
بگو چه بلایی سر زندگیم اومده؟

I have a wife and two children who love me
من یه زن و دو تا بچه دارم که خیلی دوستم دارن

I am the victim of police brutality, now
من الان قربانی وحشی گری های پلیسم

I"m tired of bein" the victim of hate
من از اینکه قربانی نفرتـم خسته شدم

You"re rapin" me of my pride
شما دارید به سربلندی و غرور من تجاوز میکنی

Oh, for God"s sake
محض رضای خدا

I look to heaven to fulfill its prophecy
به آسمان نگاه میکنم تا رسالتش رو به اتمام برسونم!

Set me free
رهام کنید

Skin head, dead head
سر تراشیده... کله های بی روح و بی فکر

 Everybody gone bad
همه فاسد و خراب شدن


trepidation, speculation
بیم و هراس، حدس و گمان

Everybody allegation
همه ادعا دارن

 In the suite, on the news
تو آپارتمان، تو اخبار

Everybody dog food
همه مثل سگ دنبال غذا هستن

black man, black mail
انسان های سیاه پوست، نامه های سیاه

Throw your brother in jail
از طرف برادرت تو زندان

All I wanna say is that
همه ی چیزی که میخوام بگم اینه که

They don"t really care about us
اون ها اصلا به ما اهمیت نمیدن

Tell me what has become of my rights
بگو چه بلایی سر حق و حقوقم اومده؟

Am I invisible because you ignore me?
چون شما منو به رسمیت نمیشناسید آیا این به معنای عدم وجود منه؟؟

Your proclamation promised me free liberty, now
تو بیانیه هاتون به من قول آزادی دادید

I"m tired of bein" the victim of shame
از اینکه قربانی ننگ و شرمساری باشم خسته ام

They"re throwing me in a class with a bad name
اونا منو با اسم بد به کلاس پرت میکنن

I can"t believe this is the land from which  I came
نمی تونم باور کنم این همون سرزمینی هست که ازش اومدم

You know I do really hate to say it
می دونید که واقعا از گفتن اینا متنفرم

The government don"t wanna see
اما انگار حکومت نمی خواد ببینه

But if Roosevelt was livin"
ولی اگه "روز ولت" زنده بود (رئیس جمهور امریکا در دوران جنگ جهانی دوم )

He wouldn"t let this be, no, no
نمیذاشت ایجوری بشه، نه... نه

Skin head, dead head
سر تراشیده... کله های بی روح و بی فکر

 Everybody gone bad
همه فاسد و خراب شدن


Situation, speculation
وضعیت، تفکر

Everybody litigation
همه معترض هستند

Beat me, bash me
شلاقم بزنید، منو بترسونید

You can never trash me
اما هرگز نمی تونید منو زباله فرض کنید

Hit me, kick me
کتکم بزنید، لگدم بزنید


You can never get me
اما هیچوقت نمی تونید منو بگیرید

All I wanna say is that
همه ی چیزی که میخوام بگم اینه که

They don"t really care about us
اون ها اصلا به ما اهمیت نمیدن

Some things in life they just don"t wanna see
چیزایی تو زندگی هست که اونا نمی خوان ببیند

But if Martin Luther was livin"
اما اگه "مارتین لوتر" زنده بود

He wouldn"t let this be, no, no
نمی ذاشت اینجوری بشه... هرگز

Skin head, dead head
سر تراشیده... کله های بی روح و بی فکر

Everybody gone bad
همه فاسد و خراب شدن


Situation, segregation
وضعیت، تبعیض نژادی

Everybody allegation
همه ادعا دارن

In the suite, on the news
تو آپارتمان، تو اخبار

Everybody dog food
همه مثل سگ دنبال غذا هستن

Kick me, Kike me
بهم لگد بزنید، و منو به زور یهودی کنید

Don"t you wrong or right me
اما نمی تونید منو (به اجبار) خوب یا بد کنید

All I wanna say is that They don"t really care about us
می خوام بگم که (دولت) اصلا به ما اهمیت نمیده


Michael Jackson glitter graphics   Michael Jackson glitter graphics